คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ธนิดา สายเสนา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธนิดา สายเสนา.  2554.  ระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Thanida_Sai.pdf (38.41 MB)