คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุมนา อินทร์คำน้อย  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
วัลยา วิริยเสนกุล, สุมนา อินทร์คำน้อย, อนันต์ รักษาผล, สิรพัฒน์ ลาภจิตร.  2547.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Vallaya_Wiriyasenkul_2547.pdf (5.87 MB)
เหมวรรณ เหมะนัค, สุมนา อินทร์คำน้อย.  2548.  ข้อห้ามด้านสุขภาพอนามัย : บทบาทในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Hemmawan_Hemanuk.pdf (10.45 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย.  2546.  ข้อห้ามที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Summana_Inkamnoi_2546.pdf (8.01 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, วรรณภา ชำนาญกิจ.  2543.  งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย. PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (14.89 MB)
จันทิมา เอียมานนท์, สุมนา อินทร์คำน้อย.  2539.  ภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Junthima_Earmanon.pdf (6.23 MB)