คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 6 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is มะลิวรรณ อมตธงไชย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, ดวงใจ นาคะปรีชา.  2555.  การพัฒนาไบโอแคโทดและไบโอแอโนดชนิดใหม่โดยใช้เอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ. PDF icon Maliwan_Amatatongchai.pdf (2.43 MB)
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์.  2557.  การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม. PDF icon Maliwan_Amatatongchai.pdf (5.04 MB)
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, ยุวากร เสนศรี, ดวงใจ นาคะปรีชา.  2553.  การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย. PDF icon Maliwan_Amatathongchai2553.pdf (2.75 MB)
ปุริม จารุจำรัส, มะลิวรรณ อมตธงไชย, รัฐพล มีลาภสม.  2558.  การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษราคาถูกโดยอาศัยการเร่งปฏิกิริยารีดักชันของอนุภาคเงินนาโนสำหรับการตรวจวัดสารปรอทที่อยู่ในแหล่งน้ำ. PDF icon PurimJarujamrus2558.pdf (54.63 MB)
มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์.  2559.  การพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้ไฟโบรอินจากไหมไทย. PDF icon Maliwan_Amatathongchai2558.pdf (21.93 MB)