คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อาคม ปาสีโล  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อาคม ปาสีโล.  2550.  การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Arkom_Pasilo.pdf (13.77 MB)