คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is สุทนต์ ซองเหล็กนอก  [Clear All Filters]
2549
สุทนต์ ซองเหล็กนอก. (2549). การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suthon_Son.pdf (17.21 MB)