คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุทนต์ ซองเหล็กนอก  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุทนต์ ซองเหล็กนอก. (2549). การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suthon_Son.pdf (17.21 MB)