คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is กรรณิกา พิรักษา  [Clear All Filters]
2549
กรรณิกา พิรักษา. (2549). การออกแบบและพัฒนารูปแบบของบ้านพักฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบอุทกภัย. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kannika_Pir.pdf (12.38 MB)