การออกแบบและพัฒนารูปแบบของบ้านพักฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบอุทกภัย

Titleการออกแบบและพัฒนารูปแบบของบ้านพักฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบอุทกภัย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsกรรณิกา พิรักษา
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberNA ก172
Keywordsบ้าน--การออกแบบ, บ้านพักฉุกเฉิน, ผู้ประสบภัย, อุทกภัย
Abstract

งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษาถึงข้อมูลความต้องการพื้นฐาน ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ของผู้ประสบภัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย ซึ่งในเบื้องต้นสามารถสรุปขอบเขตของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ คือ สามารถรองรับผู้ประสบภัย 1 ครอบครัว มีสามาชิกในครอบครัว 4 คน เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้นจึงดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ คือ ข้อมูลเรื่องขนาดของพื้นที่ใช้สอยน้อยที่สุดสำหรับรองรับกิจกรรมในช่วงระยะเวลาประสบภัยของผู้ประสบภัยขนาด 1 ครอบครัว ผลที่ได้คือพื้นที่ 12.154 ตารางเมตร ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลของสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบ เช่น พื้นที่ตั้งผลิตภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับความช่วยเหลือจากที่ต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติมีทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังคำนึงถึงวัสดุและระบบในการผลิตซึ่งในงานวิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการออกแบบให้ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า โดยใช้ระบบประสานทางพิกัดเป็นแนวความคิดในการออกแบบขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งในแนวระนาบและแนวตั้ง ในการเลือกใช้วัสดุได้คำนึงถึงเรื่องทางด้าน ราคา ความแข็งแรงคงทน และความสบายในการอยู่อาศัย สำหรับระบบในการผลิตเป็นระบบสำเร็จรูประบบปิดในจำนวนมาก จึงต้องคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการประกอบติดตั้ง การรื้อถอน ตลอดจนการขนย้ายและจัดเก็บเมื่อไม่ต้องใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Title Alternate Design and development of emergency dwelling for flood victims
Fulltext: