คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อัฐพร กิ่งบู  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อัฐพร กิ่งบู. (2548). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับอินเทอร์เน็ตและจีพีอาร์เอส. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Attaporn_King.pdf (46.05 MB)