คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 6 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นพมาศ นามแดง  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, แก้ว อุดมศิริชาคร, นพมาศ นามแดง.  2546.  การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอนและผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา. PDF icon Boontiem_Lerdsupawitnapa.pdf (655.15 KB)
ประสิทธิ์ กาญจนา, มานัส ลอศิริกุล, ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, นพมาศ นามแดง.  2545.  การศึกษาอิทธิพลของการไถพรวนต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Prasit_Kanjana.pdf (5.22 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง, กันยารัตน์ ปัญญารัมย์, วิทยา ผลคำ.  2549.  ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Ubon.pdf (96.08 MB)
ณรงค์ สามารถ, นพมาศ นามแดง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ประสิทธิ์ กาญจนา, ทองดี สีสันต์.  2542.  ศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบ. PDF icon Narong_Samart.pdf (3.03 MB)
พรพิมล สุริยภัทร, วสุ อมฤตสุทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, นพมาศ นามแดง.  2547.  สถานการณ์การผลิตการใช้ประโยชน์การวิจัยและแนวทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย. PDF icon Pornpimol_Suriyapatr.pdf (9.29 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, สุภาวดี แก้วระหัน, นพมาศ นามแดง, ประสิทธิ์ กาญจนา.  2547.  อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด. PDF icon Prapon_Boonjaroen.pdf (3.2 MB)