คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is สุวิทย์ สุขเพิ่ม  [Clear All Filters]
2561
สุวิทย์ สุขเพิ่ม.  2561.  การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งลมร้อนโดยใช้หัวเผาวัสดุพรุนแบบวงแหวน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Suwit_Sookperm.pdf (9.83 MB)