การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งลมร้อนโดยใช้หัวเผาวัสดุพรุนแบบวงแหวน

Titleการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งลมร้อนโดยใช้หัวเผาวัสดุพรุนแบบวงแหวน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsสุวิทย์ สุขเพิ่ม
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ ส881 2561
Keywordsวัสดุรูพรุน, หัวเผา, หัวเผาวัสดุพรุนแบบวงแหวน, เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งลมร้อนโดยใช้หัวเผาวัสดุพรุนฐานอัดแน่นแบบวงแหวน วัสดุพรุนที่เลือกใช้ คือ น๊อตสแตนเลส (stainless 304) โดยใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เป็นเชื้อเพลิง และได้ดำเนินการทดลองภายใต้เงื่อนไข คือ ความสูงหัวเผาวัสดุพรุนเท่ากับ 100, 150 และ 200 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงแหวนหัวเผาวัสดุพรุน 25, 35 และ 55 มิลลิเมตร ค่าความพรุนวัสดุพรุนอยู่ในช่วง 0.48 - 0.67 และพลังงานป้อนเข้า 2.5, 5.0 และ 7.5 กิโลวัตต์ ตามลำดับ หลังจากนั้นได้เลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแห้งลมร้อนภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิอบแห้ง 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 0.5, 1.0 และ 1.5 เมตรต่อวินาที ตามลำดับ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดคือ พลังงานป้อนเข้า 2.5 กิโลวัตต์ ความสูงหัวเผาวัสดุพรุน 100 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงแหวน 25 มิลลิเมตร และความพรุน 0.56 ซึ่งให้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 494 องศาเซลเซียส 2) ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะเครื่องอบแห้งลมร้อนต่ำที่สุดเท่ากับ 5.53 กิโลวัตต์ต่อกิโลกรัม ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิอบแห้ง 60 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาทีและสุดท้ายปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

Title Alternate Enhancement of performance on the hot air dryer using annular porous burner
Fulltext: