คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is มิลตรา สมบัติ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
มิลตรา สมบัติ. (2560). ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Miltra_Sombut.pdf (2.98 MB)