คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Thikhamporn Uppalabat  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
Thikhamporn Uppalabat.  2018.  Novel benzochromene and thioarene for organic electronic devices. M.Sc. -- Major in ChemistryPDF icon Thikhamporn Uppalabat.pdf (13.74 MB)