คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุวชัญ ชาญเชี่ยว  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุวชัญ ชาญเชี่ยว. (2557). การศึกษาวิเคราะห์ "ศาสตรากระบวนทาย" จากราชอาณาจักรกัมพูชา. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suwachan_Chanchiaw.pdf (2.23 MB)