การพัฒนาความรู้และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

Titleการพัฒนาความรู้และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsแสงทอง ศิริรัตน์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ส961
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 19 คน ดำเนินการโดยใช้วิธีทางสถิติแบบ dependent sample t-test ในการเปรียบเทียบผลการศึกษากิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในค่ายวิทยาศาสตร์ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ความรับผิดชอบและการมีปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate Developing content knowledge and attitude towards science in learning genetics and biodiversity using scientific activities
Fulltext: