ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลในจังหวัดยโสธร

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลในจังหวัดยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsศรีวะรมย์, อลงกรณ์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS อ423
Keywordsการจัดการองค์กร, การบริหารจัดการภาครัฐ, การบริหารเทศบาล, ยุทธศาสตร์การบริหาร, ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
Abstract

การวางแผนยุทธศาสตร์ถือเป็นกลไกอันสำคัญยิ่ง สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตได้ สามารถกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ การใช้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องจะนำไปสู่การบริหารเทศบาลที่มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ นำมาซึ่งผลสำเร็จขององค์การ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาผลการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาล และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลในจังหวัดยโสธร รวมถึงเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลในจังหวัดยโสธร โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) สำหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งได้แก่ เทศบาลเมืองยโสธร จำนวน 12 คน และเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลในจังหวัดยโสธรนั้น ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ จำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (2) ปัจจัยด้านทรัพยากรขององค์การ (3) ปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจากข้อมูลและสถิติเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลเมืองยโสธรและเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พบว่าการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ในห้วงระยะเวลา3 ปี (พ.ศ. 2550-2552) ต่างก็มีประสิทธิผลของการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่มีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ จำนวนโครงการที่ดำเนินการและประสบผลสำเร็จนั้น จะมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยในแต่ละปี อีกทั้งยังพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งสองแห่งนั้นส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลมีความสอดคล้อง สัมพันธ์กับความต้องการของประชาชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ มีการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือการบริหารงานของคณะผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นของการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง หรือไม่ตรงประเด็นหรือไม่ครบทุกเรื่องของปัญหา อันเนื่องมาจากการติดขัดในเรื่องของเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้น แต่ในภาพรวมของการบริหารงานของเทศบาลทั้งสองแห่งนั้น ก็สามารถที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลในแต่ละแห่งที่ได้กำหนดไว้ โดยสามารถใช้แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามหลักการ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ทั้งนี้ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลการบริหารยุทธศาสตร์ทั้งของเทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนานั้น พบว่า มีความสำคัญ สอดคล้อง สัมพันธ์ และคล้ายคลึงกันในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นอิสระในการบริหารจัดการงานขององค์กร และ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม

Title Alternate Factors effecting strategic management in Yasothorn municipalities
Fulltext: