คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is สรินทรเทพ สายเนตร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สรินทรเทพ สายเนตร. (2557). คุณสมบัติการกำบังรังสีแกมมาของแก้วในระบบ P2O5-BaO-Bi2O3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sarinthonthep_Sainet.pdf (1.04 MB)