คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุนิษา ชายใหม่  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุนิษา ชายใหม่.  2555.  การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Sunisa_Chaimai.pdf (1002.26 KB)