การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์

Titleการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsสุนิษา ชายใหม่
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ส818ก
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ฟิสิกส์กิจกรรมการเรียนการสอน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดทางการเรียนของนักเรียนเรื่องของไหลด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ แบบแผนการวิจัยที่ใช้ คือ การทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เลือกเรียนสายวิทย์-คณิต จำนวน 38 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดเรื่องของไหล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และ normalized gain ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ เรื่องของไหลสูงขึ้นหลังจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดรายชั้นอยู่ในระดับปานกลาง (average normalized gain, ) เท่ากับ 0.55) และจากการวิเคราะห์แบบวัดเจตคติ พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์วิชาฟิสิกส์เรื่องของไหลอยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate Students' science demonstration show to enhance understanding concepts and attitudes toward learning physics
Fulltext: