คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วรายุทธ ปฏิโชติ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วรายุทธ ปฏิโชติ.  2555.  การย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วมกัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Warayut_Patichot.pdf (4.89 MB)