การย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วมกัน

Titleการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วมกัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsวรายุทธ ปฏิโชติ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB ว321ก 2555
Keywordsการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ, จุลินทรีย์--การใช้ประโยชน์, ยากำจัดศัตรูพืช--การย่อยสลายทางชีวภาพ, ยาฆ่าแมลง--การย่อยสลายทางชีวภาพ, สารโพรฟีโนฟอส
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสทางชีวภาพด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วม กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษานี้ขยายมาจากดินที่ปนเปื้อนสารฌพรฟีโนฟอสในไร่พริก การศึกษาครอบคลุมการทดลอง 3 ส่วน คือ 1) การศึกษาลักษณะของกลุ่มจุลินทรีย์ 2) การย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วม 3) การสาธิตการกำจัดสารโพรฟีโนฟอสในน้ำใต้ดินด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วม ผลการทดลองในส่วนแรกพบว่ากลุ่มจุลินทรีย์ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 4 ชนิด (PF1, PF2, PF3, และ PF4) จุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นแบคทีเรียแกรมลบและมีลักษณะเป็นแท่ง นอกจากนี้ยังพบว่า จุลินทรีย์ทั้งหมดสามารถย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสได้กว่าร้อยละ 90 สำหรับการศึกษาผลในส่วนที่ 2 สารอาหารร่วมที่ศึกษาได้แก่ โซเดียมซักซิเนต (sodium succinate) โซเดียมอะซิเตรท (sodium acetate) และกลูโคส (glucose) ผลการทดลองพบว่าชนิดของสารอาหารร่วม ความเข้มข้นของสารอาหารร่วม และความเข้มข้นของสารโพรฟีโนฟอสมีผลต่อศักยภาพการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอส การทดลองในสภาวะที่มีการเติมโซเดียมซักซิเนตกลุ่มจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสดีที่สุดคือ ร้อยละ 80 (จากความเข้มข้นเริ่มต้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งมีอัตราการย่อยสลายจำเพาะ 1.88×10-15 ไมโครกรัมต่อซีเอฟยูต่อชั่วโมง และมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 1.715 ต่อชั่วโมง ส่วนผลการทดลองขั้นสุดท้าย (สารสาธิตระบบคอลัมน์เพื่อกำจัดสารโพรฟีโนฟอสภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วม) พบว่า อัตราการซึมผ่านของน้ำใต้ดินสังเคราะห์มีผลต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอส กล่าวคือ เมื่ออัตราการซึมผ่านสูงส่งผลต่อการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสลดลง โดยการทดลองที่อัตราการซึมผ่านของน้ำ 25 เซนติเมตรต่อวันมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสสูงที่สุดถึงร้อยละ 90 ผลการทดลองทั้งหมดบ่งชี้ได้ว่าจุลินทรีย์สามารย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสได้ดี โดยในกรณีที่มีการเติมสารอาหารร่วมสามารถเร่งให้การย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสสูงขึ้น

Title Alternate Profenofos degradation under co-substrate condition