คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is จินต์ศุจี พุทธนิมนต์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จินต์ศุจี พุทธนิมนต์. (2555). การผลิตน้ำมันงาในรูปแบบผงเอนแคปซูเลท . คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jinsujee_Putthanimon.pdf (3.3 MB)