คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ปกาศิต ฮงทอง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปกาศิต ฮงทอง.  2548.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดูดซับสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยถ่านกัมมันต์ ชนิด DC 505. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Pakasit_Hong.pdf (8.04 MB)