คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is มณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
มณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ.  2559.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกร กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบุรณ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Maneerat_Tuisamran.pdf (23.09 MB)