คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ชีวานันท์ นามวัง  [Clear All Filters]
2559
ชีวานันท์ นามวัง.  2559.  การสังเคราะห์ฟองน้ำเซลลูโลสจากฟางข้าว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Cheewanan_Namwang.pdf (10.46 MB)