การสังเคราะห์ฟองน้ำเซลลูโลสจากฟางข้าว

Titleการสังเคราะห์ฟองน้ำเซลลูโลสจากฟางข้าว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsชีวานันท์ นามวัง
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ช583ก 2559
Keywordsการสังเคราะห์ฟองน้ำ, ฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติ, ฟางข้าว--การใช้ประโยชน์, เซลลูโลส, เซลลูโลส--การผลิต
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยของขนาดอนุภาคเฉลี่ย ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปริมาณคาร์บอนไดซัลไฟด์ และเวลาบ่มหลังเติมคาร์บอนไดซัลไฟด์ที่มีผลต่อสมบัติของฟองน้ำเซลลูโลสจากฟางข้าว จากผลการศึกษาพบว่าขนาดอนุภาคเฉลี่ยของฟางข้าว ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปริมาณคาร์บอนไดซัลไฟด์ และเวลาบ่มหลังเติมคาร์บอนไดซัลไฟด์ ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าความหนาแน่น และความสามารถการดูดซึมของเหลวของฟองน้ำเซลลูโลส โดยสภาวะที่เหมาะสมต่อการเตรียมฟองน้ำเซลลูโลสด้วยฟางข้าว คือ ฟางข้าวที่ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 297 µm แช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10%wt เติมด้วยคาร์บอนไดซัลไฟด์ปริมาตร 20 ml. และใช้เวลาบ่มหลังเติมคาร์บอนไดออกไซด์ 60 นาที ซึ่งทำให้ได้ฟองน้ำเซลลูโลสที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ำ และน้ำมันพืช เท่ากับ 4.03 และ 1.73 เท่าของน้ำหนักแห้งตามลำดับ นอกจากนี้ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าที่ขนาดอนุภาคเล็กกว่า 149 µm และความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่า 34%wt ไม่สามารถขึ้นรูปได้

Title Alternate Synthesis of cellulose sponge from rice straw