คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พิสมัย ทองมั่น  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พิสมัย ทองมั่น. (2559). แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pissamai_Thongman.pdf (2.35 MB)