คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ชำนาญ ทองมาก  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ชำนาญ ทองมาก. (2558). การพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon ChamnarnThongmark.pdf (3.51 MB)