การพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ

Titleการพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsชำนาญ ทองมาก
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ช532 2557
Keywordsผลิตภัณฑ์ยาง, แม่พิมพ์--การออกแบบ
Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ โดยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแม่พิมพ์แบบออนไลน์รวมถึงการวิเคราะห์ความสามารถของโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง การออกแบบโปรแกรมต้นเรื่องเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้ทำงานในด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และออกแบบแม่พิมพ์ยางเพื่อหารือแนวทางเลือกต้นแบบโปรแกรมช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปยาง โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD) จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินลำดับความสำคัญของความต้องการ และความพึงพอใจลูกค้า จากการสำรวจสามารถแยกผลิตภัณฑ์ยางออกเป็น 3 dลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางที่มีลักษณะอย่างง่าย ผลิตภัณฑ์ยางที่มีโครงสร้างซับซ้อนปานกลาง และผลิตภัณฑ์ยางที่มีโครงสร้างซับซ้อนสูง โดยได้ทำการทดลองใช้โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 3-5 ปี จำนวน 30 คน พบว่าสามารถใช้โปรแกรมที่พัฒนาช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์โดยเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการออกแบบลดลง ดังนี้ กลุ่มแม่พิมพ์ฉีดยางแบบสองแผ่นอย่างง่ายร้อยละ 33.33 กลุ่มแม่พิมพ์ฉีดยางชนิดสามแผ่น โครงสร้างซับซ้อนปานกลางร้อยละ 42.50 และกลุ่มแม่พิมพ์ฉีดยางชนิดสามแผ่นที่มีโครงสร้างแบบซับซ้อนร้อยละ 47.92 นอกจากนี้ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมสนับสนุนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง เท่ากับ 4.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.67 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46

Title Alternate The development of rubber injection mold design using an expert system