คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์  [Clear All Filters]
2552
วิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์.  2552.  พระสงฆ์กับความสัมพันธระหว่างอุบลราชธานีกับจำปาสัก พ.ศ.2532 - 2551. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา