คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ปริศฑนุช เกษียร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปริศฑนุช เกษียร.  2552.  การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาฟิสิกส์