การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน

Titleการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsปริศฑนุช เกษียร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ป462
Keywordsวัสดุ--การสังเคราะห์, วัสดุ--โครงสร้างขนาดเล็ก--การสังเคราะห์, วัสดุโครงสร้างนาโน--การสังเคราะห์
Abstract

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีทางความร้อน การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนแบบไม่ใช้ตัวกระตุ้นที่เตรียมโดยกระบวนการไอระเหย โดยใช้แผ่นทองแดงเป็นสารตั้งต้นเผาที่อุณหภูมิ 400, 500, 600ม 700 และ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศที่แตกต่างกัน สังเคราะห์โครงสร้างนาโนที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ในเวลาที่แตกต่างคือ 10, 15, 20 และ 24 ชั่วโมงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน ผลจากวิเคราะห์ด้วย SEM พบว่า โครงสร้างที่สังเคราะห์ได้มีโครงสร้างเป็นแบบ nanowires เงื่อนไขการเตรียมโดยกระบวนการไอระเหย มีผลต่อการเกิดของโครงสร้างนาโนที่อุณหภูมิต่ำโครงสร้าง nanowires มีเส้นผ่านศูนย์ขนาดเล็ก ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการไอระเหย ที่ 700 องศาเซลเซียส จะเกิดเป็น fibers มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ไมโครเมตร ที่อุณหภูมิระหว่าง 400 - 600 องศาเซลเซียส จะเกิดโครงสร้าง CuO nanowires จำนวนมาก และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 นาโนเมตร ถึง 2 ไมครอนเมตร แต่ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ไม่พบโครงสร้าง fibers หรือ nanowires เมื่อเวลาของกระบวนการไอระเหยเพิ่มขึ้น ความยาวของ nanowires เพิ่มขึ้นด้วย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเวลาที่ใช้ในกระบวนการไอระเหยมีอิทธิพลต่อความยาวของโครง nanowires แต่ไม่มีผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโครงสร้าง nanowires และสามารถสังเคราะห์โครงสร้าง nanorods จำนวนมากโดยวิธีแยกส่วนด้วยความร้อน จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง Cu(CH3COO)2.H2O และ H2C2O4.2H2O ในอีเทอร์ (C2H5)2O2 และ NaCl มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 100 ถึง 200 นาโนเมตร และมีขนาดความยาวประมาณ 15 ไมโครเมตร โครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีการตอบสนองต่อแก๊ส ethanol และ CO2

Title Alternate Synthesis of CuO nanostructures by thernal method