คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ปรีดา วุฒิสิริบูรณ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปรีดา วุฒิสิริบูรณ์.  2551.  ธ.ก.ส -ภาษีรถ : ระบบสารสนเทศบริการรับชำระภาษีรถ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Preeda_Wuttisiribun.pdf (10.24 MB)