ธ.ก.ส -ภาษีรถ : ระบบสารสนเทศบริการรับชำระภาษีรถ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Titleธ.ก.ส -ภาษีรถ : ระบบสารสนเทศบริการรับชำระภาษีรถ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsปรีดา วุฒิสิริบูรณ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG ป471ธ
Keywordsการรับชำระภาษีรถ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร--การบริการ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร--ฐานข้อมูล, รถยนต์--ภาษี
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของระบบการดำเนินการเดิมในการบริหารรับชำระภาษีรถของ ธ.ก.ส. และเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบการประชาสัมพันธ์ ระบบติดตามผลการดำเนินงาน และระบบการรายงานผลของการบริการรับชำระภาษีรถของ ธ.ก.ส.
ในการศึกษาวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ธ.ก.ส.-ภาษีรถขึ้น โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2003 บนระบบปฏิบัติการ Windows XP ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยพนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบและผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.48 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่งแสดงว่าระบบสารสนเทศ ธ.ก.ส.-ภาษีรถ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate BAAC-vehicle registration tax : information technology system service for a vehicle registration tax payment by bank for Agriculture and agricultural co-operatives