คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จุฑามณี ศรีสุทธิ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จุฑามณี ศรีสุทธิ์. (2551). การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลจิตเวชขนาด 750 เตียง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jutamanee_Srisoot.pdf (4.9 MB)