คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สานิต ศรีสิงห์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สานิต ศรีสิงห์.  2550.  การพัฒนาบทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sanit_Srising.pdf (8.03 MB)