การพัฒนาบทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก

Titleการพัฒนาบทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsสานิต ศรีสิงห์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส645พ
Keywordsการเรียนการสอนผ่านเว็บ, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, แบบเรียนสำเร็จรูป, ไม้ดอก--การสอนด้วยสื่อ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้องรวดเร็ว และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นใช้ภาษา PHP และโปรแกรม Macromedia Flash เป็นหลัก โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเนื้อหา ด้านระบบคอมพิวเตอร์ได้แยกการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้านภาพ เสียง การใช้ภาษา และด้านการออกแบบหน้าจอ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว และโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่า E-CAI = 80.99 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองสถานศึกษาแตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 9.11)

Title Alternate Development of internet learning program on reproduction of flowering plants
Fulltext: