คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สังคม บุญอาจ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สังคม บุญอาจ. (2551). การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sangkom_Bunart.pdf (9.53 MB)