คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is สังคม บุญอาจ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สังคม บุญอาจ. (2551). การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sangkom_Bunart.pdf (9.53 MB)