คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ประดิษฐ์ นันทะสาร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ประดิษฐ์ นันทะสาร.  2550.  การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทะเบียนวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Pradit_Nunthasarn.pdf (96.01 MB)