การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทะเบียนวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

Titleการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทะเบียนวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsประดิษฐ์ นันทะสาร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ป266ก
Keywordsการวัดผลทางการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ทะเบียนวัดผล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การวัดผลทางการศึกษา
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทะเบียนวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Students2544 พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP (Professional Home Page) จัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล MySQL และฐานข้อมูล Microsoft Access การพัฒนาโปรแกรมกำหนดระดับผู้ใช้ออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 10 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทะเบียนวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.49 สรุปได้ว่าโปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปใช้งานในสถานศึกษาได้

Title Alternate The development of a program analyses and show data of the registry and evaluation though the internet and intranet network