คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ปณตพร คูณพันธ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปณตพร คูณพันธ์.  2550.  การพัฒนาระบบการเรียนด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องปุ๋ยอินทรีย์น้ำ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Panotporn_Koonphan.pdf (40.33 MB)