การพัฒนาระบบการเรียนด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

Titleการพัฒนาระบบการเรียนด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsปณตพร คูณพันธ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS ป146
Keywordsการเรียนการสอนผ่านเว็บ, การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ, ระบบการเรียนการสอน
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนจากบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ได้พัฒนาโปรแกรมบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน และมีกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยเท่ากับ (E-CAI 81.00) และพบว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เหมาะสำหรับนำไปพัฒนาบทเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย=8.24)

Title Alternate A development of E-learning system by using electronic media on liquid organic fertiliser