คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ปณตพร คูณพันธ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปณตพร คูณพันธ์.  2550.  การพัฒนาระบบการเรียนด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องปุ๋ยอินทรีย์น้ำ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Panotporn_Koonphan.pdf (40.33 MB)