มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.05 น. ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภา รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ วังสุโขทัย กรุงเทพมหานคร

คู่มือดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี