อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ  2531 วิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16,263,600 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและการก่อสร้างสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้างที่จัดสร้าง ในปี 2531 ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์ อาคารฝึกงานวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร EN1) และ เรือนเพาะชำ

อาคารอนเกประสงค์

โดยในวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2533 เวลา 09.39 น. นายทวิช กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน


อาคารอเนกประสงค์สร้างเสร็จเดือนเมษายน พุทธศักราช 2534