อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2540

โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,350 ตารางเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ

เป็นการเสริมด้านการศึกษาของนักศึกษาทุกคณะ ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (ปี 2539-2540) วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,200,000 บาท

(่อ้างอิง : รายงานประจำปี 2539-2540 มหาวิทยาลัย , หน้า 124)