วิทยานิพนธ์

บทบาททางการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรองรับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข : ศึกษากรณีการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในจังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - วิทยานิพนธ์