ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยกลวิธี DOTS ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และเครือข่ายสถานบริการ

Titleปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยกลวิธี DOTS ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และเครือข่ายสถานบริการ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsจตุพร สลักคำ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิขาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC จ139ป
KeywordsDOTS, วัณโรค--การป้องกันและควบคุม, วัณโรค--การรักษาด้วยยา, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยกลวิธี DOTS ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และเครือข่ายสถานบริการ โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และศูนย์แพทย์ชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรคแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยการคำนวณในรูปของร้อยละ
ผลการศึกษา พบปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยกลวิธี DOTS ดังนี้
ด้านโครงสร้าง คลินิกวัณโรคไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคและสถานที่ของ DOTS corner ไม่เอื้อต่อผู้รับบริการ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานวัณโรคโดยตรงและขาดงบประมาณสนับสนุนการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ด้านกระบวนการ ขาดมาตรฐานการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลแบบ DOTS
ด้านผลลัพธ์ อัตราการขาดยามากกว่า 2 เดือน และอัตราผู้ป่วยโอนออกแล้วไม่ทราบผลการรักษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคมีความคิดเห็นว่าเป็นการยากที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคได้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคทราบถึงการดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยกลวิธี DOTS และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้นควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานควบคุมวัณโรคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามกลวิธี DOTS

Title Alternate Problems and obstacles in conducting tuberculosis control with DOTS Sappasttihiparsong Hospital and Contracting Medical Units